Regulamin analizy finansowej

I. Definicje

1. PGP – Polska Grupa Pożyczkowa Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. W. H. Lindleya 16, 02-013, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000619712, numer NIP 7010579063, REGON 364527142, e-mail: kontakt@polskagrupapozyczkowa.pl

2. Usługa – sporządzenie i przesłanie raportu zawierającego informacje finansowe, pozwalające na ocenę zdolności kredytowej Użytkownika

3. Partner – przedsiębiorca, który zawarł z PGP Umowę, w tym: AFF44 sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Kotańskiego 8/4, Nr KRS: 0000570760, REGON: 362264862, NIP: 5223035736; Money Beat Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 123A, Nr KRS 0000577778, REGON: 362678227, NIP: 5223040140; Loando Direct Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 123A, Nr KRS 0000624003, REGON: 364737833, NIP: 7010588866; Silklead Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Kotańskiego 8/3, Nr KRS 0000716541, REGON: 369429906, NIP: 7393910285

4. Serwis Partnera – serwis, którego właścicielem jest Partner, o którym mowa w pkt 3 powyżej, za pośrednictwem którego Użytkownicy rejestrują się i zlecają wykonanie Usługi

5. Użytkownik – osoba fizyczna, która ma pełną zdolność do czynności prawnych i posiada aktywne konto w Serwisie Partnera

6. Przelewy24 – PayPro SA., z siedzibą w Poznaniu, pod adresem: 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 779 236 98 87, REGON 301345068

II. Postanowienia ogólne

1. Przedstawione poniżej zasady regulują korzystanie z Usługi świadczonej przez PGP, stanowiąc jednocześnie regulamin w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.)

2. Korzystając z Usługi Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz Polityką prywatności, akceptuje wszystkie ich postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

III. Usługa

1. PGP świadczy usługi polegające na przeprowadzaniu analizy finansowej osób fizycznych na potrzeby ustalenia ich zdolności kredytowej.

2. Usługa świadczona przez PGP będzie polegała na:

a) przyjęciu zlecenia na przygotowanie raportu za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie Serwisu Partnera, o którym mowa w pkt I .3. umowy

b) dokonaniu analizy finansowej Użytkownika w ciągu godziny od otrzymania opłaty, o której mowa w pkt 3,

c) przesłaniu sporządzonego raportu na adres mailowy podany przez Użytkownika oraz na adres mailowy Partnera za pośrednictwem którego zlecono wykonanie Usługi

3. PGP za wykonaną Usługę pobiera od Użytkownika jednorazową opłatę w wysokości 100 zł (sto złotych) brutto. Opłata pobierana jest niezależnie od tego, za pośrednictwem którego z Serwisów Partnera przyjęte zostało zlecenie na przygotowanie raportu. Opłata podlega zwrotowi w przypadku nie zawarcia umowy pożyczki za pośrednictwem Serwisu Partnera.

4. Płatności dokonywane są przez Użytkownika za pośrednictwem systemu Przelewy24. Reklamacje związane z płatnościami należy zgłaszać do rozpatrzenia serwisowi Przelewy24. W zakresie realizacji płatności ma zastosowanie Regulamin (https://www.przelewy24.pl/regulamin) i Polityka prywatności (https://www.przelewy24.pl/obowiazekinformacyjny) dostawcy usługi: Przelewy24.

5. Umowa zostaje zawarta wyłącznie na czas oznaczony, równy okresowi rozliczeniowemu dla zamówionej Usługi.

IV. Ogólne prawa i obowiązki Użytkownika

1. Korzystanie z Usługi wymaga rejestracji w Serwisie Partnera. PGP nie odpowiada za wprowadzenie przy rejestracji przez Użytkownika nieprawdziwych danych.

2. Umowa pomiędzy Użytkownikiem a PGP o świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą złożenia za pośrednictwem Serwisu Partnera zamówienia na wykonania Usługi i zaakceptowania treści niniejszego Regulaminu.

3. Z chwilą złożenia zamówienia Usługi Użytkownik akceptuje przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z Polityką prywatności oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.).

4. Z uwagi na charakter oferowanej usługi, Użytkownik nie jest uprawniony do odstąpienia od Umowy po rozpoczęciu jej faktycznej realizacji (art. 38 pkt 1 i 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 287.). Odstąpienie od zawartej Umowy przed rozpoczęciem jej faktycznej realizacji jest możliwe w ciągu 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny poprzez kontakt z PGP (wzór formularza odstąpienia stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta).

5. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku zachowania niezgodnego z prawem i z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

IV. Odpowiedzialność PGP

1. PGP nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za treści publikowane przez Użytkowników oraz za wszelkie ich zachowania pozostające w sprzeczności z prawem lub zapisami niniejszego Regulaminu.

2. PGP nie gwarantuje zawarcia umowy pożyczki za pośrednictwem Serwisu Partnera.

3. PGP nie jest stroną w zawieranych umowach pożyczek i nie ponosi odpowiedzialności za należyte wywiązywanie się z zawartych w nich postanowień.

4. Użytkownicy ponoszą pełną i wyłączną odpowiedzialność za wykonanie i skutki podatkowe zawartych umów pożyczek.

5. PGP nie gwarantuje poprawności merytorycznej treści zamieszczanych w Serwisie Partnerów oraz nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek efekty posługiwania się przez Użytkowników treściami i informacjami przedstawionymi w Serwisie.

V. Polityka ochrony prywatności

Zasady, które odnoszą się do ochrony danych osobowych Użytkownika określa „Polityka poufności”.

VI. Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje co do korzystania z Usługi należy kierować do PGP drogą mailową na adres: kontakt@polskagrupapozyczkowa.pl. Reklamacja powinna zawierać: oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres korespondencyjny) oraz opis problemu, który jest podstawą do złożenia reklamacji.

2. Maksymalny termin rozpatrzenia reklamacji Użytkownika wynosi 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia wpłynięcia zgłoszenia reklamacyjnego.

3. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na wskazany przez Użytkownika adres e-mail bądź na wniosek zamieszczony w reklamacji- na adres korespondencyjny.

VII. Postanowienia końcowe

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania 21 kwietnia 2020 r.

5. PGP zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wiąże Użytkownika, jeśli w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia nie zdecyduje się na wypowiedzenie umowy o świadczeniu Usług drogą elektroniczną. Informacja zawierająca zestawienie zmian Regulaminu zostanie doręczony Użytkownikom poprzez przesłanie na wskazany adres poczty elektronicznej. Zmiany Regulaminu zostaną także opublikowane na stronie internetowej PGP.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.

7. W przypadku, gdy Użytkownik w związku z wykonaną usługą będzie chciał wdać się w spór z PGP, Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów. Wszelkie spory wynikające z umowy pośrednictwa mogą być rozwiązywane w trybie mediacji przez mediatorów Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, stosownie do regulaminu tego Sądu, obowiązującego w dniu skierowania wniosku o mediację. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów, które powstają w związku ze stosowaniem Regulaminu albo wynikłych ze świadczenia usług drogą elektroniczną na jego podstawie, jest sąd właściwości ogólnej.

Opinie naszych klientów

Eliza
41

Eliza

Chciałam zaciągnąć pożyczkę, ale nie wiedziałam, czy będzie to możliwe, dlatego zdecydowałam się na płatną analizę finansową. Dzięki temu w szybki sposób dowiedziałam się o swojej zdolności kredytowej i jaką pożyczkę mogę uzyskać. Jestem zadowolona z tej decyzji. Polecam!

Sylwia
51

Sylwia

Kilka dni temu potrzebowałam uzyskać pieniądze na różne zobowiązania jednak ze względu na epidemię koronawirusa większość pożyczkodawców nie chce udzielać pożyczek. Przez przypadek zapoznałam się z ofertą PożyczkaKOM i bez żadnych problemów dostałam chwilówkę!

Malwina
41

Malwina

PożyczKOM poleciła mi koleżanka, która korzystała już z usług tej firmy. Nie zawiodłam się, ponieważ proces wnioskowania nie wiązał się z żadnymi trudnościami i w szybki sposób otrzymałam dodatkowe pieniądze, które były mi potrzebne na opłacenie ważnych rachunków.

Rafał
51

Rafał

Chwilę przed rozpoczęciem się epidemii koronawirusa znalazłam się w trudnej sytuacji finansowej i postanowiłem zaciągnąć chwilówkę poprzez PożyczKOM, była to dobra decyzja! W szczególności jestem zadowolony z procesu wnioskowania, który okazał się bardzo prosty i nie musiałem poświęcić na niego dużej ilości czasu.

Emilia
51

Emilia

100 złotych to spora kwota, jednak okazało się, że warto wydać te pieniądze na analizę finansową. Dzięki niej dowiedziałam się, jak wygląda moja zdolność do ubiegania się o chwilówkę, otrzymałam kilkanaście ofert pożyczkowych i w komfortowy sposób mogłam uzyskać dodatkową kwotę na pilne opłaty.

Nasi partnerzy i wyróżnienia

  • Konferencja Przesiębiorstw Finansowych w Polsce